Dotyczy projektu:
„Nowy klub dziecięcy w Zgierzu szansą dla rodziców na powrót do pracy”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X. - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.01. - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, na podstawie umowy o dofinansowanie numer - RPLD.10.01.00-10-B004/19-01

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Ø Cel i efekty projektu

Celem głównym projektu jest umożliwienie 25 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem /wychowaniem dziecka, znalezienia pracy lub jej poszukiwania, dzięki przeprowadzeniu adaptacji budynku, utworzeniu i funkcjonowaniu 25 miejsc w klubie dziecięcym w Zgierzu do 30 września 2022 r.

 

Celem szczegółowym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących działań:

Ø adaptacja i wyposażenie  budynku na potrzeby utworzenia klubu dla 25 dzieci,

Ø bieżąca działalność klubu przez 18 m-cy - zatrudnienie opiekunów, dyrektora, osoby sprzątającej i zapewnienie całodniowego wyżywienia.

 

Projekt jest zgodny z OP X ,,Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Dział X.1 ,,Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" i przyczyni się do realizacji celu szczegółowego działania.

Utworzenie na terenie Zgierza nowego klubu dziecięcego dla 25 dzieci wpłynie na zwiększenie szans na rynku pracy 25 rodziców wychowujących dzieci do lat 3. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka wzrośnie co najmniej o 16 osób, liczba osób pozostających bez pracy które znalazły pracę lub poszukują pracy po otrzymaniu wsparcia wzrośnie co najmniej o 9 osób, liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wzrośnie co najmniej o 25, natomiast liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem wzrośnie co najmniej o 25 osób.

 

 

Ø Okres realizacji projektu

Od 01.12.2020 r. do 30.09.2022r.

 

Ø Obszar realizacji projektu

województwo: łódzkie

powiat: zgierski

gmina: Zgierz

 

Ø Grupa docelowa dla projektu

Wsparciem zostanie objęte co najmniej 25 rodziców lub pełnoprawnych opiekunów (24 kobiety i 1 mężczyzna) dzieci w wieku 1-3 lata. Będą to:

Ø osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, sprawujące opiekę nad dziećmi  od 1 do 3 roku życia (co najmniej 16 kobiet) lub

Ø osoby pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo) i sprawujące opiekę nad dziećmi w od 1 do 3 roku życia (co najmniej 8 kobiet i 1 mężczyzna), zgodnie z definicją w RK. Będą zamieszkiwać (w rozum KC), uczyć się lub pracować na terenie Zgierza.

Będą to w większości kobiety (24 osoby z 25). To one bowiem zazwyczaj pozostają z dziećmi w domu, przez co mają utrudniony start czy powrót na rynek pracy. to często osoby młode, w tym nie posiadającego specjalistycznego wykształcenia, które uniemożliwia im szybkie znalezienie pracy. Urodzenie dziecka wpływa dodatkowo na wykluczenie ich na kilka lat z rynku pracy. Zakładając wsparcie większej liczby osób, które powrócą na rynek pracy niż osób bezrobotnych czy biernych zawodowo, gdyż sytuacja osób niepracujących często wynika z różnych czynników (nie tylko braku możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem). W chwili pisania projektu nie jesteśmy w stanie wskazać ile osób z niepełnosprawnościami zostanie objętych projektem, jednak zgodnie z kryteriami rekrutacji będą one miały pierwszeństwo uczestnictwa. W przypadku przyjęcia dziecka z niepełnosprawnością opieka zostanie dostosowana do jego potrzeb. Możemy także zgodnie z zapisami Wytycznych skorzystać z MRU (dodatkowe środki lub przesunięcia w budżecie). Ewentualne różnice wnioskodawca pokryje we własnym zakresie.

Ø Formy wsparcia:

- ułatwianie wchodzenia w relacje z innymi oraz współdziałanie dzieci i dorosłych respektowanie praw dziecka,

- wspieranie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, dzięki profilaktyce zdrowotnej i zapewnieniu higieny i bezpieczeństwa   (odpowiednio przygotowana kadra, doświadczona w pracy z dziećmi)

- współpraca opiekunów i rodziców wsparcie dzieci w procesie adaptacji stworzenie warunków do odpoczynku, żywienia, zabawy odpowiednio do potrzeb indywidualnych dzieci,

-opieka opiekunów mających kompetencje do opieki nad dziećmi i stwarzajqcych optymalne warunki do rozwoju dzieci. Dzienny harmonogram: 7-8 Przyjmowanie dzieci 8-8.30 śniadanie 8.30-11.30 Zajęcia dydaktyczne 11.30-12 Obiad 12-14:30 wypoczynek, 14:30-15 podwieczorek 15-17 zajęcia indywidualne, odbieranie dzieci. Dzieci w miarę możliwości zostaną podzielone na max 2 gr wiekowe.

-Zajęcia będą realizowane, tak by przybliżyć dzieciom zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, np. poprzez udział wszystkich dzieci w zabawach odzwierciedlających rolę stereotypowo przypisaną do jednej z płci.

 

 

Ø Rekrutacja i promocja:

Zostaną przygotowane ulotki i plakaty (również w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością). Informacje zamieszczone będą także na stronie www projektu (zgodnie z WCAG 2.0). Współpraca z PUP i innymi instytucjami, które mogą pomóc w rekrutacji uczestników projektu. O projekcie zostaną poinformowane organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami (ON). Komunikacja na linii beneficjent- uczestnik projektu będzie zapewniona, przez co najmniej dwa sposoby komunikacji (np. z wykorzystaniem telefonu, e-maila, spotkania osobistego lub przez osobę trzecią na przykład opiekuna, członka rodziny). Formularze wykorzystane w procesie rekrutacji będą zawierały, co najmniej jedno pytanie o specjalne potrzeby uczestnika projektu. Zgłoszenie uczestników projektu będzie można dokonywać osobiście, mailowo lub pocztą. Wszystkich niezbędnych informacji będą udzielać osoby pracujące w biurze projektu.

Najważniejszą przesłanką uczestnictwa w projekcie będzie chęć powrotu na rynek pracy, bez względu na niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiek czy orientację seksualną. Oznacza to, że podejmowane działania zapewnią równość szans i niedyskryminację. Uwzględnione zostaną również niżej wskazane kryteria rekrutacyjne. Przy większym zainteresowaniu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które otrzymały większą liczbę punktów zgodnie z poniższymi założeniami. W przypadku tej samej liczby punktów w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby niepełnosprawne lub wychowujące dziecko z niepełnosprawnością. W innych przypadkach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

 

Ø Kryteria formalne rekrutacji:

- osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku 1-3r.ż. lub osoba pozostająca bez zatrudnienia i sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku 1-3 r.ż. – wymagany dokument potwierdzający status uczestnika lub oświadczenie zamieszkania/pracy/nauki na terenie Zgierza.

Ø Kryteria dodatkowe:

- osoba niepełnosprawna - 7pkt – wymagane orzeczenie/inny dokument poświadczający stan zdrowia

- osoba wychowująca dziecko z niepełnosprawnością – 7pkt – wymagane orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia,

- rodziny wielodzietne: z 3 dzieci - 3pkt, z 4 dzieci - 4pkt, z 5> – 6pkt

- korzystanie ze wsparcia OPS - 3pkt – wymagany dokument poświadczający korzystanie z pomocy OPS

- osoby długotrwale bezrobotne – 2pkt – wymagany dokument z PUP.

 

 

Udział w projekcie jest płatny dla Uczestniczek/Uczestników

Każdy uczestnik projektu będzie ponosił opłatę w wysokości 197,85 zł/miesięcznie.

 

 

Wartość Projektu

987 482,50 PLN w tym dofinansowanie z UE:  898 449,60 PLN 

 

 

Do pobrania

Załącznik nr 1: Karta rekrutacyjna

Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa ze zgodą na przetwarzanie danych (RODO)

Załącznik nr 3: Umowa o świadczenie usług

Załącznik nr 4: Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Załącznik nr 5: Statut Klubu dziecięcego

 

 

Ø Realizator

MERSEY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

 

Ø Biuro Projektu 

ul. Dąbrowskiego 6

95-100 Zgierz

 

UWAGA: W związku z sytuacją trwającej i pogłębiającej się epidemii biuro projektu pracuje w trybie zdalnym.

 

 

Kontakt:

 adres mailowy:  Zgierz@misietulisie.edu.pl

Do dyrektora placówki: 570-000-637

Do koordynatora projektu:    731-000-537