KRÓTKI OPIS PROJEKTU

W projekcie dostępne są bezpłatne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A0,A1,A2,B1, Dostępne jest również szkolenie komputerowe.
Kursy językowe trwają 240 godzin lekcyjnych. Odbywają się 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Grupa liczy 12 osób na jednym poziomie językowym. Kursy kończą się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie ESOKJ. W ramach kursu Projektodawca (Mersey Sp. z o.o.) zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne: podręcznik + ćwiczenia oraz egzamin końcowy wraz z wydaniem certyfikatu przez zewnętrzną certyfikowaną instytucję. Projektodawca uwzględniając indykację ilości godzin indywidualnej nauki potrzebnej do osiągnięcia poziomów CEFR przy założeniu, że uczący się nie przebywa w otoczeniu danego języka, założył w/w ilość godzin nauczania celem osiągnięcia odpowiedniego poziomu przez uczestników (A0->A1, A1->A2, A2->B1,B1->B2).
Szkolenie komputerowe będą się odbywać w 10 osobowych grupach. Każda z grup będzie uczestniczyć w 100 godzinach szkoleniowych (60 minut), po 20 godzin na każdy moduł. Dla wszystkich uczestników zostaną zakupione zestawy naukowe (podręcznik, notes, długopis) Tematyka kursu będzie opracowywana indywidualnie w oparciu o potrzeby i cele uczestników. Kurs obejmie 5 obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.
W kursach angielskiego może wziąć udział 720 osób, a w szkoleniu komputerowym 70 osób. Projekt skierowany jest do osób fizycznych mieszkających lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego w powiecie pruszkowskim, grodziskim lub żyrardowskim; w szczególności z terenów wiejskich (DEGURBA03 – min. 50% uczestników – 395 osób); w rozumieniu przepisów KC w wieku 25+ o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3) chcących uczestniczyć w kursie z własnej inicjatywy.
Celem projektu jest podniesie kompetencji w zakresie języka angielskiego, obsługi komputera i konkurencyjności osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji. W wyniku realizacji projektu zostaną podniesione kompetencje językowe u 720 osób, a 70 osób podniesie swoje kompetencje cyfrowe. Kwalifikacje zostaną potwierdzone certyfikatem wydanym przez certyfikowaną instytucję zewnętrzną. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego jako regionu zapewniającego poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

ZASADY REKRUTACJI

Przed zakwalifikowaniem do programu zgłaszający się rozwiąże test poziomujący, aby ocenić poziom jego umiejętności językowych zgodnie z ESOKJ lub złoży oświadczenie o poziomie A0. Nabór wyłącznie do grup na poziomie A0,A1,A2,B1.
Po zakwalifikowaniu do grupy każdy kursant otrzyma raport o celach jakie powinien osiągnąć po kursie i jak powinna wzrosnąć każda z jego umiejętności językowych, tj czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie (porozumiewanie się/samodzielne wypowiadanie się) zgodnie z ESOKJ. O przyjęciu decydują: kryteria formalne (przynależność do grupy docelowej projektu: wiek powyżej 25r. życia, wykształcenie max średnie (ISCED 3), znajdowanie się w grupie uprzywilejowanej (osoby zamieszkujące tereny wiejskie, stwierdzona niepełnosprawność, osoby bezrobotne, korzystające ze wsparcia OPS), znajdowanie się w założonej grupie wiekowej, dopiero później kolejność zgłoszeń. Grupa będzie uruchamiana, gdy zgłosi się i wypełni test 12 osób na tym samym poziomie językowym. Test poziomujący będzie można wypełnić osobiście w biurze projektu, poprzez Internet na specjalnej stronie WWW lub poprzez email.