Szansa dla aktywnych! Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu", na podstawie umowy o dofinansowanie numer - RPMA.09.01.00-14-g821/20.

 

Cel i efekty projektu

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez 160 osób (96K i 64M) z grupy docelowej oraz uzyskanie kwalifikacji przez minimum 101 osób (61K i 40M) dorosłych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zjawiskiem ubóstwa z powiatu kozienickiego (PK), szydłowieckiego (PSZ), radomskiego (PR) i przysuskiego (PP) do 31.07.2023r.

 

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa

 

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących działań:

·       Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów dla 160 Uczestników Projektu

·       Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla 160 Uczestników Projektu

·       Przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla 160 Uczestników Projektu

·       Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 144 Uczestników Projektu

·       Skierowanie i odbycie staży zawodowych przez 108 Uczestników Projektu

 

Okres realizacji projektu

Od 01.07.2021r. do 31.07.2023r.

 

Zakres terytorialny projektu – województwo mazowieckie:

1.      Powiat Przysuski: gmina Borkowice, gmina Odrzywół, gmina Przysucha (obszar wiejski), gmina Rusinów, gmina Wieniawa

2.      Powiat Radomski: gmina Gózd, gmina Iłża (obszar wiejski), gmina Jedlnia-Letnisko, gmina Przytyk, gmina Skaryszew (obszar wiejski), gmina Wierzbica, gmina Wolanów

3.      Powiat Szydłowiecki: gmina Chlewiska, gmina Jastrząb, gmina Mirów, gmina Orońsko, Szydłowiec (obszar wiejski)

4.      Powiat Kozienicki: gmina Garbatka-Letnisko, gmina Magnuszew

 

Grupa docelowa dla projektu

Wsparciem zostanie objętych 160 osób (w tym 96 kobiet i 64 Mężczyzn). Będą to:

·       Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.III.2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniających co najmniej 1 z warunków określonych w art. 7 ust.)

·       Osoby z niepełnosprawnością,

·       Osoby korzystające z PO PŻ,

·       Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

·       Osoby fizyczne zamieszkujące wyłącznie na obszarze Województwa Mazowieckiego (zgodnie z K.C.) w gminach poniżej progu defaworyzacji określonych w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego

 

Formy wsparcia:

·       Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów dla 160 Uczestników Projektu - Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną w pierwszej kolejności objęci wsparciem w postaci usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Wsparcie osób odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem IPD, diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożeń sytuacjami problemowymi, zasobów, potencjałów, predyspozycji, potrzeb tej osoby Każdy UP podpisuje kontrakt socjalny lub dokument zawierający elementy analogiczne do kontraktu socjalnego - określający uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań́ zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej Uczestników Projektu.

·       Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne: indywidualne konsultacje. Celem wsparcia jest nabycie przez Uczestników Projektu umiejętności psychologicznych i społecznych niezbędnych dla efektywności poruszania się po rynku pracy, funkcjonowania w społeczeństwie oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

·       Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe ułatwi Uczestnikom Projektu wejście na rynek pracy. Zaś podjęcie zatrudnienia sprzyjać będzie poprawie sytuacji materialnej rodzin Uczestnika Projektu.

·       Szkolenia zawodowe - Celem zadania jest wyposażenie Uczestnika Projektu w wiedzę, umiejętności, kwalifikacje/kompetencje zgodnie z wymaganiami mazowieckiego rynku pracy. Uczestnicy Projektu nabędą/podwyższą/dostosują kwalifikacje, niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych u nich potrzeb. Uczestnik projektu otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 9,60 zł netto za 1 h szkolenia

·       Realizacja staży zawodowych umożliwi wyposażenie Uczestnika Projektu w praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu, do których dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje. Skierowanie Uczestnika Projektu na staż wynikać będzie z IPD i ukończonego szkolenia. Staże przyczynią się do nabycia przez Uczestników Projektu doświadczenia zawodowego, które podniesie w znaczący sposób wartość tych osób na rynku pracy i zwiększy szansę na znalezienie pracy. Uczestnik projektu otrzyma stypendium stażowe w kwocie 1 536,50 zł netto za 1 miesiąc stażu.

 

 

Rekrutacja i promocja:

Opracowano regulamin rekrutacji wraz z niezbędnymi załącznikami. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, otwarty i bezpośredni, na terenie 4 powiatów Województwa Mazowieckiego, w okresie VII.2021 - XII.2022. Podzielona jest na etapy:

1.     Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych (w biurze projektu, pocztą, e-mailem);

2.     Ocena formalna (określenie czy dokumenty rekrutacyjne spełniają kryteria formalne) i merytoryczna (ustalenie liczby punktów) – Komisja Rekrutacyjna w składzie Koordynator Projektu, Rekruter;

3.     Ogłoszenie wyników rekrutacji

4.     Powiadomienie Uczestników Projektu o zakwalifikowaniu do projektu (telefonicznie bądź mailowo).

 

Promocja projektu jest realizowana na terenie Województwa Mazowieckiego: Wnioskodawca poinformuje o projekcie, udzielonych formach wsparcia i rekrutacji właściwe terytorialnie OPS, PCPR, PUP oraz organy partnerskie regionalne i lokalne, o których mowa w POPŻ. Ponadto roznoszone są ulotki, plakaty, organizowane są spotkania bezpośrednie w w/w obszarach Województwa Mazowieckiego, stworzona została dedykowana podstrona www, portale internetowe, w social mediach (np. Facebook). Rekrutacja odbywa się w oparciu o regulamin dostępny na stronie www i w biurze projektu (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Cały proces rekrutacji zostanie udokumentowany w formie protokołu.

 

Kryteria formalne rekrutacji:

·       złożenie przez osobę kompletnych i poprawnie wypełnionych Dokumentów rekrutacyjnych (patrz definicja Dokumenty rekrutacyjne),

·       spełnienie przez osobę wszystkich kryteriów, o których mowa w ust. 1.

Kryteria merytoryczne rekrutacji:

oceniane przez Komisję rekrutacyjną, w składzie członków zespołu projektowego, na podstawie danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym:

·      WIEK: 1pkt. – poniżej 30lat; 2pkt. – w wieku 40-50 lat; 3pkt. – powyżej 50lat;

·      DOCHODY: 1pkt. – powyżej progu ubóstwa; 3pkt. – poniżej progu ubóstwa;

·      WYKSZTAŁCENIE: 3pkt. – podstawowe/niższe; 2pkt. – średnie; 1pkt. – wyższe.

 

Kryteria dodatkowe, przy kwalifikacji Kandydatów do Projektu, preferowane będą (na podstawie oświadczeń i danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym):

·      osoby/rodziny z POPŻ - 10 pkt. (preferowane będą osoby korzystające z POPZ przy czym zakres wsparcia osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała/otrzymuje z POPZ w ramach działań́ towarzyszących, o których mowa w POPZ);

·      osoby niepełnosprawne - 5 pkt;

·      kobiety – 5 pkt.;

·      rodziny wielodzietne, ubogie rodziny z dziećmi, rodziny z osobami starszymi, rodziny z osobami niepełnosprawnymi oraz rodziny z innymi osobami niesamodzielnymi i rodzice samotnie wychowujące dzieci - 3pkt.; 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY DLA UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

 

 

Wartość Projektu

2 069 120,83 PLN w tym dofinansowanie z UE: 1 862 208,75 PLN 

 

 

Do pobrania:

1.     Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2.     Zalacznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

3.     Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie uczestnika Projektu o danych osobowych

4.     Zalacznik nr 3 – Oswiadczenie uczestnika projektu o statusie na rynku pracy

5.     Zalacznik nr 4 - Oswiadczenie o dostarczeniu dokumentow potwierdzajacych osiagniecie efektywnosci społeczno-zatrudnieniowej po zakonczonym udziale w Projekcie

6.     Zalacznik nr 5 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

7.     Wykaz gmin poniżej progu defaworyzacji wyznaczonych według Mazowieckiego Barometru Ubostwa i Wykluczenia Społecznego


 

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 8 listopada 2022 roku

Mersey Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie:


szkolenia zawodowego pn. „Pracownik ds. marketingu i sprzedaży z obsługą biura” dla 1 grupy uczestników (ok. 14-15 os.) na potrzeby realizacji projektu „Szansa dla aktywnych! Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr RPMA.09.01.00-14-g821/20 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Rozeznanie Rynku - pobierz

Formularz Oferty - pobierz


 

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 1 grudnia 2022 roku

Mersey Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie:

szkolenia zawodowego pn. „Magazynier z obsługą komputera” dla 1 grupy uczestników (ok. 10-12 os.) na potrzeby realizacji projektu „Szansa dla aktywnych! Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr RPMA.09.01.00-14-g821/20 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Rozeznanie Rynku - pobierz

Formularz Oferty - pobierz


 

Rozeznanie rynku z dnia 23.12.2022r.

Mersey Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie: „Grafik komputerowy” dla 1 grupy uczestników (ok. 10-12 os.) na potrzeby realizacji projektu „Szansa dla aktywnych! Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr RPMA.09.01.00-14-g821/20 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Rozeznanie Rynku - pobierz

Formularz Oferty - pobierz


 

Realizator Projektu

Mersey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grójecka 43/1A,

02-031 Warszawa

 

Biuro Projektu:

Biuro projektu: ul. Grójecka 43/1A, 02-031 Warszawa

 

Kontakt:

·       adres mailowy: katarzyna.kacperska@biuroprojektu.com.pl

·       telefon do koordynatora projektu: 535 700 009