B91F8F7C 595D-4C2D-8498-5F0068E4C45F.jpeg

Mersey Sp. z o.o.

Zajmujemy się profesjonalną realizacją miękkich projektów unijnych  (EFS). W naszym portfelu mamy kilkadziesiąt projektów zrealizowanych i w trakcie realizacji. Działamy zgodnie z wytycznymi IPMA, które są nam najbliższe. 

Najważniejsza jest dla nas relacja z drugim człowiekiem: z klientem, nadzorcą realizacji projektu, kadrą projektową, uczestnikiem projektu a także interesariuszem. 

Lista realizowanych przez nas projektów dostępna jest na stronie mapadotacji.gov.pl

Nasze dane rejestrowe

Mersey Sp. z o.o. ul. Grójecka 43/1A, 02-031 Warszawa
KRS 0000526365, REGON 147473701, NIP 7010443056

biuro@mersey.com.pl

Realizowane projekty:

„Szansa na powrót lub podjęcie pracy dla 32 matek dzięki utworzeniu 32 miejsc w klubach dziecięcych w Świdnicy i Sobótce” numer umowy ​RPDS.08.04.01-02-0033/18

"Nowe kluby dziecięce w Chocianowie i Bolesławcu szaną na powrót do pracy" numer umowy RPDS.08.04.01-02-0079/19


Projekt „Powrót na rynek pracy – nowy łódzki klub dziecięcy” numer umowy RPLD.10.01.00-10-B005/19 realizowany przez Mersey Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10-X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 01-X.I Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt „Nowy klub dziecięcy w Zgierzu szansą dla rodziców na powrót do pracy” numer umowy RPLD.10.01.00-10-B004/19 realizowany przez Mersey Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10-X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 01-X.I Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt „Szansa dla aktywnych! Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu", na podstawie umowy o dofinansowanie numer - RPMA.09.01.00-14-g821/20. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez 160 osób (96K i 64M) z grupy docelowej oraz uzyskanie kwalifikacji przez minimum 101 osób (61K i 40M) dorosłych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zjawiskiem ubóstwa z powiatu kozienickiego (PK), szydłowieckiego (PSZ), radomskiego (PR) i przysuskiego (PP) do 31.07.2023r. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa