Dotyczy projektu: „Powrót na rynek pracy – nowy łódzki klub dziecięcy”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X. - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.01. - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, na podstawie umowy o dofinansowanie numer - RPLD.10.01.00-10-B005/19-01

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Cel i efekty projektu

Z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wynika, że na terenie Łodzi istnieje potrzeba utworzenia żłobka. Umożliwi on rodzicom opiekującymi się dziećmi w wieku do 3 lat powrót na rynek pracy.

Celem głównym projektu pn. „Powrót na rynek pracy – nowy łódzki klub dziecięcy” jest umożliwienie 25 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, znalezienia pracy lub jej poszukiwania. Cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu adaptacji budynku, utworzeniu i funkcjonowaniu 25 miejsc w żłobku w Łodzi do 30 września 2022 r.

Wsparciem zostanie objętych 25 osób, w tym 24 kobiety i 1 mężczyzna - rodzice dzieci w wieku od 1 do lat 3 zamieszkujące/uczące się lub pracujące na terenie Łodzi. W okresie od grudnia 2020 r. do końca marca 2021 r. budynek pod nowy żłobek zostanie zaadaptowany i wyposażony. 25 dzieci będzie miała zapewnioną opiekę w klubie. W tym czasie ich rodzice będą mogli powrócić do pracy, szukać jej lub znaleźć odpowiednią.

Dzięki projektowi zostaną zrealizowane m.in. następujące cele:

- liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 16 kobiet

- liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 8 kobiet i 1 mężczyzna

- liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 osób

- liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 dzieci.

 

 

Okres realizacji projektu

2020-12-01 do 2022-09-30

 

 

Obszar realizacji projektu

województwo: Łódzkie

powiat: Łódź

gmina: Łódź

 

 

 

Grupa docelowa dla projektu

Wsparciem zostanie objęta grupa co najmniej 25 rodziców lub pełnoprawnych opiekunów (24 kobiety i 1 mężczyzna) dzieci w wieku 1-3 lata. Będą to: osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, sprawujący opiekę nad dziećmi od 1 do 3 roku życia lub osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo) i sprawujące opiekę nad dziećmi od 1 do 3 roku życia, zgodnie z definicją w RK. Rodzice muszą mieszkać (w rozumieniu KC), uczyć się lub pracować na terenie Łodzi.

Najważniejszą przesłanką uczestnictwa w projekcie będzie chęć powrotu na rynek pracy, bez względu na niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiek czy orientację seksualną. Oznacza to, że podejmowane działania zapewnią równość szans i niedyskryminację. Uwzględnione zostaną również niżej wskazane kryteria rekrutacyjne. Przy większym zainteresowaniu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które otrzymały większą liczbę punktów zgodnie z poniższymi założeniami. W przypadku tej samej liczby punktów w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby niepełnosprawne lub wychowujące dziecko z niepełnosprawnością. W innych przypadkach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie utworzona lista rezerwowa.

Kryteria formalne rekrutacji:

- osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku 1-3r.ż. lub osoba pozostająca bez zatrudnienia i sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku 1-3 r.ż. – wymagany dokument potwierdzający status uczestnika lub oświadczenie zamieszkania/pracy/nauki na terenie Łodzi.

Kryteria dodatkowe:

- osoba niepełnosprawna - 7pkt – wymagane orzeczenie/inny dokument poświadczający stan zdrowia

- osoba wychowująca dziecko z niepełnosprawnością – 7pkt – wymagane orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia,

- rodziny wielodzietne: z 3 dzieci - 3pkt, z 4 dzieci - 4pkt, z 5> – 6pkt

- korzystanie ze wsparcia OPS - 3pkt – wymagany dokument poświadczający korzystanie z pomocy OPS

- osoby długotrwale bezrobotne – 2pkt – wymagany dokument z PUP.

 

 

Udział w projekcie jest płatny dla Uczestniczek/Uczestników

Każdy uczestnik projektu będzie ponosił opłatę w wysokości 197,85 zł/miesięcznie.

 

 

Wartość Projektu

986 251,25 zł w tym dofinansowanie z UE:  897 218,35 zł 

 

 

Do pobrania

Załącznik nr 1: Karta rekrutacyjna uczestnika

Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa ze zgodą na przetwarzanie danych (RODO)

Załącznik nr 3: Statut Klubu dziecięcego

Załącznik nr 4: Regulamin organizacyjny Klubu dziecięcego

Załącznik nr 5: Umowa na świadczenie usług

 

Realizator

MERSEY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

 

Biuro Projektu 

ul. Pogonowskiego 70, 90-001 Łódź

UWAGA: W związku z sytuacją trwającej i pogłębiającej się epidemii biuro projektu pracuje w trybie zdalnym. 

 

 

Kontakt

numer telefonu komórkowego:

dyrektor placówki: 570000637

koordynator projektu: 731000537

adres mailowy: lodz2@misietulisie.edu.pl